Правилата за правопис и пунктуация

Предговор

Онлайн версията на Официалния правописен речник на българския език е надежден дигитален ресурс за правоговор, правопис, пунктуация и граматика на българския книжовен език като официален в Република България.

Свободният достъп до Официалния правописен речник на българския език съдейства за осъществяването на образователната политика у нас. Според Наредба № 6 на МОН от 11.08.2016 г. „Кодифицираните норми на българския книжовен език се прилагат в системата на предучилищното и училищното образование съгласно действащия към съответния момент академичен правописен речник на Института за български език към Българската академия на науките“.

Официалният правописен речник на българския език е разработен от Секцията за съвременен български език на Института за български език към БАН. Институтът е упълномощен да проучва и да кодифицира нормите на българския книжовен език.

Речникът се състои от два основни раздела. Разделът Правилата за правопис и пунктуация на българския език представя основните правила за правопис, пунктуация и граматика на българския книжовен език. Те са задължителни за официалното общуване.

Разделът Словник на Официалния правописен речник на българския език включва активния речников състав на съвременния български книжовен език от началото на XXI век. Включени са и редки думи от образци на класическата българска литература, изучавани в училище. Словникът не включва собствени имена и словосъчетания.

Всяка дума от словника е придружена от аудиозапис с нейното правилно произношение. В таблица са дадени всички форми на съответната дума, които се употребяват в книжовния език.

Онлайн версията се основава на хартиените издания на Официалния правописен речник на българския език (2012) и Официалния правописен речник на българския език. Глаголи (2016). Авторският колектив на двата речника включва: проф. д.ф.н. Владко Мурдаров, проф. д.ф.н. Мери Лакова, доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Калина Викторова, доц. д-р Маргарита Димитрова, доц. д-р Петя Костадинова, доц. д-р Руска Станчева, доц. д-р Катя Чаралозова, гл. ас. д-р Николай Паскалев, гл. ас. д-р Илиана Стоилова, гл. ас. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева, ас. д-р Атанаска Атанасова.

Онлайн версията на Официалния правописен речник е разработена от настоящия екип на Секцията за съвременен български език към Института за български език в следния състав: проф. д-р Руска Станчева (ръководител на проекта БЕРОН), доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, доц. д-р Катя Чаралозова, гл. ас. д-р Илиана Стоилова, гл. ас. д-р Илияна Кунева, гл. ас. д-р Жанета Златева, гл. ас. д-р Лора Желева, ас. Александър Георгиев, докторант Малина Стойчева.

Консултант по съдържанието на БЕРОН е проф. д.ф.н. Владко Мурдаров.

Езикови справки

Службата „Езикови справки и консултации“ на Института за български език на БАН дава компетентна информация по въпроси на българския книжовен език. Може да зададете своя въпрос на:

Службата се поддържа от Секцията за съвременен български език.