то̀зи

(дублет)

клас

Форми на думата

единствено число  множествено число
мъжки родженски родсреден род 
то̀зи та̀зи това̀ тѐзи
единствено число  
мъжки родженски родсреден род
то̀зи та̀зи това̀
множествено число  
тѐзи  
 единствено число
мъжки род то̀зи
женски род та̀зи
среден род това̀
 множествено число
  тѐзи

Особености на думата

 Граматика

С формите на прилагателното местоимение този се означава, че лице или предмет е в непосредствена близост или вече е споменат в общуването. По традиция този се определя като показателно местоимение за близки лица и предмети.