За БЕРОН

Платформата

БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн) е интуитивна платформа със свободен достъп до надеждна информация в интернет за българския книжовен език – за правопис, правоговор, пунктуация и граматика. Пръв неин продукт е дигитализираната версия на Официалния правописен речник на българския език.

Съдържанието на БЕРОН се разработва от езиковеди от Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН – институцията, която съдейства за осъществяването на националната езикова политика и е натоварена от държавата да проучва езиковата практика и да кодифицира книжовните норми.

Платформата ще се развива и надгражда с цел да отговори на обществената потребност от надеждни дигитални ресурси за българския книжовен език.


Защо избрахме абревиатурата БЕРОН?

С избора на абревиатурата БЕРОН изразяваме почит и признателност към възрожденеца и просветителя д-р Петър Берон – радетел за книжовен език на говорима основа.

Неговият малък Буквар с различни поучения, добил широка популярност като Рибен буквар, полага основите на модерното светско образование у нас през далечната 1824 г.

Благодарение на печатната технология Бероновият буквар има ключова роля за разпространението и утвърждаването на редица книжовни норми, свойствени и на днешния ни език.

Днес, полагайки основите на езиковата платформа БЕРОН с Официалния правописен речник онлайн, се надяваме – благодарение на съвременните технологии – да предоставим мощен инструмент за грамотност на всеки българин с достъп до интернет.


Правила за правопис и пунктуация на българския език

В БЕРОН са възпроизведени точно и без промени правилата за правопис и пунктуация от хартиеното издание на Официалния правописен речник, които са задължителни за официалното общуване на български език.


Словник (думите в речника)

В БЕРОН са включени думите от хартиеното издание на Официалния правописен речник, като са отстранени забелязаните технически неточности. Добавянето на нова книжовна лексика ще се осъществява поетапно и ще бъде ясно обозначавано в словника на БЕРОН.


Нови езикови ресурси в БЕРОН

В БЕРОН са включени допълнителни езикови ресурси, свързани с описанието на българската книжовна лексика. Новите ресурси се основават изцяло на съдържанието на Официалния правописен речник, като го допълват и обогатяват.

Правоговор. За пръв път в БЕРОН е предоставен ресурс за правоговор с произнасяне на думите от словника. Над 85% от произнесените думи са генерирани с технологията изкуствен интелект чрез специално разработен за целта модел.

Граматична информация. При всяка дума се посочва принадлежността ѝ към клас (част на речта) заедно с присъщите ѝ граматични категории, дефинирани накратко.

Форми на думата. Думите от словника са представени с пълен набор от форми. Ресурсът съдържа общо около 2 400 000 форми.

Принадлежност към формообразувателен тип. Думите в БЕРОН са групирани в 746 типа. В един и същи тип са обединени думи, които се изменят по един и същи начин и имат еднакъв брой форми в книжовния език. Посочен е и количественият състав на всеки тип, за да се даде информация за продуктивността му в днешния български книжовен език. Този ресурс е особено полезен за обучението по български език във и извън България, за лекторатите по български език по света, както и за изследователски цели.

Омоними. За да се оптимизира търсенето на думите, омонимите в БЕРОН са придружени от кратки бележки за значението им. Тези бележки се основават на значенията на омонимите, описани в .

Дублети. Дублетността, т.е. наличието на повече от един правилен вариант на дадена дума, се отбелязва под търсената дума. Ако дублетността е при някоя от формите на думата, двата дублета се посочват, като се отделят с наклонена черта.

Особености на думата. Този ресурс предоставя допълнителна информация за произношението, правописа и граматичните особености на отделни думи, при които в практиката често се наблюдават отклонения от книжовните норми.

„Въпрос на деня“. Рубриката „Въпрос на деня“ представя отговори на актуални въпроси, които се получават ежедневно в Службата за езикови справки и консултации на Института за български език.


За кого е БЕРОН?

БЕРОН е особено ценен за сферата на образованието и най-вече за обучението по български език във и извън България.

БЕРОН е полезен за всеки, който се интересува от българския език и се нуждае от бърза и достоверна информация при разрешаването на конкретен езиков казус.

Ресурсите в БЕРОН са надежден източник на информация за изследователи в областта на съвременния български език.


Финансиране и разработване на БЕРОН

Разработването на езиковата платформа БЕРОН е финансирано от Министерството на образованието и науката.

Създаването на платформата е възложено на Института за български език при БАН в качеството му на национална институция, която проучва книжовните норми и ги кодифицира като задължителни за официалното общуване.


Екип на БЕРОН

Съдържанието на БЕРОН е разработено от екип езиковеди от Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН.

Изграждането на платформата, техническото осигуряване и разработването на ресурса за правоговор са осъществени от екип от Секцията за изкуствен интелект и езикови технологии на Института за информационни и комуникационни технологии при БАН.

Потребителският интерфейс и свързаните с него дизайн и функционалности са разработени от Студио „Редизайн“.

Гласът на БЕРОН е актрисата Гергана Стоянова.

Ръководител на проекта е проф. д-р Руска Станчева.


Развитие на БЕРОН

БЕРОН е съвременна динамична система. Платформата ще се обогатява с ново съдържание и функционалности с цел своевременно разпространяване на актуална и все по-пълна езикова информация за българския книжовен език.


Цитиране

БЕРОН. Официален правописен речник онлайн.

Езикови справки

Службата „Езикови справки и консултации“ на Института за български език на БАН дава компетентна информация по въпроси на българския книжовен език. Може да зададете своя въпрос на:

Службата се поддържа от Секцията за съвременен български език.